Kinh Tế - Chính Trị http://tayho.gov.vn/portal/vi/ http://tayho.gov.vn/portal/vi/ Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 – 2019) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/886/Dai-hoi-dai-bieu-Mat-tran-to-quoc-Viet-Nam-quan-Tay-Ho-lan-thu-V-(nhiem-ky-2014-–-2019).html Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 – 2019) Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/882/Hoi-nghi-lan-thu-16-Ban-chap-hanh-Dang-bo-Quan-Tay-Ho-khoa-IV-(nhiem-ky-2010-–-2015).html Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo làm việc với Quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/861/Chu-tich-UBND-Thanh-pho-Nguyen-The-Thao-lam-viec-voi-Quan-Tay-Ho.html Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo làm việc với Quận Tây Hồ Hội đồng nhân dân quận giao ban công tác quý I/2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/856/Hoi-dong-nhan-dan-quan-giao-ban-cong-tac-quy-I2014.html Hội đồng nhân dân quận giao ban công tác quý I/2014 UBND quận họp thông qua dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quận quý I năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/849/UBND-quan-hop-thong-qua-du-thao-bao-cao-kinh-te---xa-hoi,-quoc-phong-–-an-ninh-quan-quy-I-nam-2014.html UBND quận họp thông qua dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quận quý I năm 2014 Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/840/Hop-Ban-Chi-dao-xay-dung-Dang-va-cac-doan-the-nhan-dan-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-Nha-nuoc.html Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ và tôn giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/816/Tong-ket-cong-tac-dan-van,-quy-che-dan-chu-va-ton-giao-nam-2013,-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2014.html Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ và tôn giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/804/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-nam-2013,-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2014.html Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai công tác trọng tâm năm 2014 quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/796/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-phuc-vu-Tet-nguyen-dan-Giap-Ngo-va-trien-khai-cong-tac-trong-tam-nam-2014-quan-Tay-Ho.html Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai công tác trọng tâm năm 2014 quận Tây Hồ Tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Tây Hồ năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/791/Tong-ket-phong-trao-thi-dua,-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-To-quoc-quan-Tay-Ho-nam-2013,-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2014.html Tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Tây Hồ năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014 Ủy ban MTTQ quận tổng kết công tác năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/788/Uy-ban-MTTQ-quan-tong-ket-cong-tac-nam-2013,-trien-khai-phuong-huong,-nhiem-vu-nam-2014.html Ủy ban MTTQ quận tổng kết công tác năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 Tổng kết công tác thuế năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/786/Tong-ket-cong-tac-thue-nam-2013,-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2014.html Tổng kết công tác thuế năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/780/Quan-uy-Tay-Ho-to-chuc-le-trao-tang-huy-hieu-Dang-dot-03022014.html Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/2014 Quận ủy Tây Hồ kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 tại Đảng ủy các phường http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/779/Quan-uy-Tay-Ho-kiem-tra-ket-qua-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2013-tai-Dang-uy-cac-phuong.html Quận ủy Tây Hồ kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 tại Đảng ủy các phường Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ đến viếng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội; Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/777/Lanh-dao-Quan-uy---HDND---UBND-quan-Tay-Ho-den-vieng-liet-sy-tai-nghia-trang-Liet-sy-Ha-Noi;-Tham-hoi,-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach,-nguoi-co-cong,-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-nhan-dip-Tet-nguyen-dan-Giap-Ngo-2014.html Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ đến viếng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội; Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/771/Hoi-nghi-lan-thu-15-Ban-chap-hanh-Dang-bo-Quan-Tay-Ho-khoa-IV-(nhiem-ky-2010-–-2015).html Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) Lễ đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Quất cảnh Tứ Liên” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/768/Le-don-nhan-Giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu-“Quat-canh-Tu-Lien”.html Lễ đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Quất cảnh Tứ Liên” Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/756/Ky-hop-thu-Tam-Hoi-dong-nhan-dan-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-–-2016.html Kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/750/Dai-bieu-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-sau-ky-hop-thu-8-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.html Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XIV Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/730/Le-trao-tang-huy-hieu-Dang-dot-7112013.html Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11/2013 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/726/Hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-so-25-NQTW-cua-Ban-chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-X-ve-“Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-Thanh-nien-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-–-hien-dai-hoa”.html Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa” Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/717/Hoi-nghi-lan-thu-14-Ban-chap-hanh-Dang-bo-quan-khoa-IV.html Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/707/Dang-bo,-chinh-quyen-va-nhan-dan-quan-Tay-Ho-to-chuc-trong-the-Le-vieng--Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap.html Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đoàn cán bộ Quận Sỉ - sắt - ta - nạt thăm và làm việc với Ban Thường vụ Quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/691/Doan-can-bo-Quan-Si---sat---ta---nat-tham-va-lam-viec-voi-Ban-Thuong-vu-Quan-Tay-Ho.html Đoàn cán bộ Quận Sỉ - sắt - ta - nạt thăm và làm việc với Ban Thường vụ Quận Tây Hồ Đồng chí Tưởng Phi Chiến - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/682/Dong-chi-Tuong-Phi-Chien---Pho-Bi-thu-Thanh-uy-Ha-Noi-lam-viec-voi-Ban-Thuong-vu-Quan-uy-Tay-Ho.html Đồng chí Tưởng Phi Chiến - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ UBND quận họp thông qua báo cáo kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/681/UBND-quan-hop-thong-qua-bao-cao-kinh-te---xa-hoi,-an-ninh---quoc-phong-9-thang-dau-nam-2013.html UBND quận họp thông qua báo cáo kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2013 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Vai trò của doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Tây Hồ” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/677/Hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-chuyen-de-“Vai-tro-cua-doanh-nghiep-trong-su-nghiep-xay-dung-va-phat-trien-quan-Tay-Ho”.html Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Vai trò của doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Tây Hồ” Mặt trật tổ quốc quận Tây Hồ tồ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/674/Mat-trat-to-quoc-quan-Tay-Ho-to-chuc-Hoi-nghi-quan-triet-Nghi-quyet-Trung-uong-7-(khoa-XI)-cua-Ban-chap-hanh-Trung-uong-Dang.html Mặt trật tổ quốc quận Tây Hồ tồ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội thảo tham gia ý kiến xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/664/Quan-uy-Tay-Ho-to-chuc-hoi-thao-tham-gia-y-kien-xay-dung-quy-trinh,-tieu-chi-danh-gia-can-bo-thuoc-dien-Ban-Thuong-vu-Quan-uy-quan-ly.html Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội thảo tham gia ý kiến xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn Quận http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/655/Chu-tich-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-kiem-tra-tien-do-cong-tac-giai-phong-mat-bang-thuc-hien-cac-du-an-trong-diem-cua-thanh-pho-tren-dia-ban-Quan.html Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn Quận Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (2003 – 2013) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/649/Tong-ket-10-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-7,-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-IX-(2003-–-2013).html Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (2003 – 2013) Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/643/Hoi-nghi-quan-triet-Nghi-quyet-Trung-uong-7-khoa-XI-cua-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang.html Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/613/Hoi-nghi-dai-bieu-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-sau-ky-hop-thu-7-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.html Hội nghị đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XIV Ban chỉ đạo 197 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/610/Ban-chi-dao-197-quan-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2013.html Ban chỉ đạo 197 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Đoàn công tác Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn quận Tây Hồ 6 tháng đầu năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/609/Doan-cong-tac-So-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-Ha-Noi-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-Nha-nuoc-ve-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-tren-dia-ban-quan-Tay-Ho-6-thang-dau-nam-2013.html Đoàn công tác Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn quận Tây Hồ 6 tháng đầu năm 2013 Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/608/Khai-mac-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-dang,-chinh-quyen,-doan-the-nam-2013.html Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2013 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ 13 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/600/Hoi-nghi-Ban-chap-hanh-Dang-bo-quan-Tay-Ho-lan-thu-13.html Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ 13 Hội nghị đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc xử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/591/Hoi-nghi-dai-bieu-Quoc-hoi---don-vi-bau-cu-so-1-tiep-xuc-xu-tri-quan-Tay-Ho-sau-ky-hop-thu-5,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hội nghị đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc xử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, tổ phụ nữ năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/590/Hoi-Lien-hiep-phu-nu-quan-to-chuc-lop-boi-duong-nang-cao-nang-luc-cong-tac-cho-can-bo,-to-phu-nu-nam-2013.html Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, tổ phụ nữ năm 2013 Kỳ họp thứ 7 HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/589/Ky-hop-thu-7-HDND-quan-khoa-IV,-nhiem-ky-2011---2016.html Kỳ họp thứ 7 HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Bài phát biểu của đ/c Chủ tịch HĐND Quận tổng kết kỳ họp thứ 7 HĐND Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016 (Ngày 28/6/2013) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/587/Bai-phat-bieu-cua-dc-Chu-tich-HDND-Quan-tong-ket-ky-hop-thu-7-HDND-Quan-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-2016--(Ngay-2862013).html Bài phát biểu của đ/c Chủ tịch HĐND Quận tổng kết kỳ họp thứ 7 HĐND Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016 (Ngày 28/6/2013) Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/576/Dai-bieu-HDND-quan-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-7-HDND-quan-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-–-2016.html Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 Quận ủy Tây Hồ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/573/Quan-uy-Tay-Ho-xay-dung-De-an-“Nang-cao-chat-luong,-hieu-qua-cong-tac-du-luan-xa-hoi-tren-dia-ban-quan-trong-giai-doan-hien-nay”.html Quận ủy Tây Hồ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay” Hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XIV với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 7 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/571/Hoi-nghi-tiep-xuc-giua-cac-dai-bieu-HDND-thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-7.html Hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XIV với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 7 Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư 14 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/570/Ban-chi-dao-thuc-hien-Thong-tu-14-cua-So-Nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-kiem-tra-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-chat-luong-vat-tu-nong-nghiep-va-an-toan-thuc-pham-nong-lam-thuy-san-quan-Tay-Ho.html Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư 14 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản quận Tây Hồ Quận uỷ Tây Hồ tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/556/Quan-uy-Tay-Ho-to-chuc-le-trao-huy-hieu-Dang-dot-1952013.html Quận uỷ Tây Hồ tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2013 Quận ủy Tây Hồ kiểm tra kết quả lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”;kết quả lãnh đạo thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/554/Quan-uy-Tay-Ho-kiem-tra-ket-qua-lanh-dao-khac-phuc-nhung-han-che,-khuyet-diem-sau-kiem-diem-theo-Nghi-quyet-Trung-uong-4(khoa-XI)“Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Dang”;ket-qua-lanh-dao-thuc-hien-viec-“Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh“.html Quận ủy Tây Hồ kiểm tra kết quả lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”;kết quả lãnh đạo thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ Quận ủy Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/553/Quan-uy-Tay-Ho-to-chuc-Le-bao-cong-dang-Bac-va-ton-vinh,-khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.html Quận ủy Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách sơ kết công tác quý I/2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/540/Ban-chi-dao-chong-that-thu-ngan-sach-so-ket-cong-tac-quy-I2013.html Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách sơ kết công tác quý I/2013 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Thành phố làm việc với Ban chỉ đạo quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/532/Doan-kiem-tra-cua-Ban-chi-dao-phong-trao-toan-dan-bao-ve-An-ninh-To-quoc-Thanh-pho-lam-viec-voi-Ban-chi-dao-quan-Tay-Ho.html Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Thành phố làm việc với Ban chỉ đạo quận Tây Hồ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/530/Tong-ket-10-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-8-Khoa-IX-ve-“Chien-luoc-bao-ve-To-quoc-trong-tinh-hinh-moi”.html Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa IV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/529/Hoi-nghi-lan-thu-12-Ban-chap-hanh-Dang-bo-quan-Tay-Ho-khoa-IV.html Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa IV Giao ban Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc quận Tây Hồ quý I/2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/528/Giao-ban-Ban-chi-dao-phong-trao-toan-dan-bao-ve-An-ninh-To-quoc-quan-Tay-Ho-quy-I2013.html Giao ban Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc quận Tây Hồ quý I/2013 Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/525/Tong-ket-05-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-so-20-NQTW-ngay-28012008-cua-Ban-chap-hanh-Trung-uong-Dang-(khoa-X)-ve-tiep-tuc-xay-dung-giai-cap-cong-nhan-Viet-Nam-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa,-hien-dai-hoa-dat-nuoc.html Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Thường trực HĐND Quận tổ chức hội nghị tọa đàm Biện pháp nâng cao kỹ năng thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và kỹ năng tổng hợp kiến nghị cử tri http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/521/Thuong-truc-HDND-Quan-to-chuc-hoi-nghi-toa-dam-Bien-phap-nang-cao-ky-nang-tham-dinh-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-va-ky-nang-tong-hop-kien-nghi-cu-tri.html Thường trực HĐND Quận tổ chức hội nghị tọa đàm Biện pháp nâng cao kỹ năng thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và kỹ năng tổng hợp kiến nghị cử tri UBND quận họp thông qua dự thảo báo cáo Kinh tế - xã hội quý I năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/520/UBND-quan-hop-thong-qua-du-thao-bao-cao-Kinh-te---xa-hoi-quy-I-nam-2013.html UBND quận họp thông qua dự thảo báo cáo Kinh tế - xã hội quý I năm 2013 Đảng bộ Công an quận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/508/Dang-bo-Cong-an-quan-tong-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-nam-2012.html Đảng bộ Công an quận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 UBMTTQ quận tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/497/UBMTTQ-quan-to-chuc-hoi-nghi-lay-y-kien-dong-gop-vao-Du-thao-sua-doi-Hien-phap-nam-1992.html UBMTTQ quận tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/494/Tong-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-nam-2012,-trien-khai-nhiem-vu-nam-2013.html Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 Tổng kết công đoàn năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/493/Tong-ket-cong-doan-nam-2012,-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2013.html Tổng kết công đoàn năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013 Tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội Quận Tây Hồ (2003 - 2012) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/489/Tong-ket-10-nam-hoat-dong-Ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-Quan-Tay-Ho-(2003---2012).html Tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội Quận Tây Hồ (2003 - 2012) Chi cục Thuế quận tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/485/Chi-cuc-Thue-quan-tong-ket-cong-tac-nam-2012,-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-2013.html Chi cục Thuế quận tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2013 Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2015 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/482/Dai-hoi-Dang-bo-co-quan-UBND-quan-lan-thu-II,-nhiem-ky-2013---2015.html Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2015 Tổng kết phong trào thi đua quận Tây Hồ năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/478/Tong-ket-phong-trao-thi-dua-quan-Tay-Ho-nam-2012.html Tổng kết phong trào thi đua quận Tây Hồ năm 2012 Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo 197 quận http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/466/Hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-cong-tac-nam-2013-cua-Ban-chi-dao-197-quan.html Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo 197 quận Tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng năm 2012, cụm thi đua số VIII, thành phố Hà Nội http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/455/Tong-ket-cong-tac-Thi-dua-–-khen-thuong-nam-2012,-cum-thi-dua-so-VIII,-thanh-pho-Ha-Noi.html Tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng năm 2012, cụm thi đua số VIII, thành phố Hà Nội Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2013 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/449/Hoi-nghi-giao-chi-tieu-ke-hoach-kinh-te---xa-hoi-va-du-toan-thu,-chi-ngan-sach-quan-nam-2013.html Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2013 Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/448/Ky-hop-thu-5-HDND-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011---2016.html Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khoá XIV với cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 6 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/447/Hoi-nghi-tiep-xuc-giua-dai-bieu-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho-sau-ky-hop-thu-6.html Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khoá XIV với cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 6 Hội nghị đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/435/Hoi-nghi-dai-bieu-Quoc-hoi---don-vi-bau-cu-so-1-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-sau-Ky-hop-thu-tu,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hội nghị đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khoá XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/421/Dai-bieu-HDND-Thanh-pho-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-6-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.html Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khoá XIV Thường trực HĐND Quận giao ban với các Ban HĐND quận, Tổ đại biểu HĐND quận tại các phường, Thường trực HĐND các phường http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/417/Thuong-truc-HDND-Quan-giao-ban-voi-cac-Ban-HDND-quan,-To-dai-bieu-HDND-quan-tai-cac-phuong,-Thuong-truc-HDND-cac-phuong.html Thường trực HĐND Quận giao ban với các Ban HĐND quận, Tổ đại biểu HĐND quận tại các phường, Thường trực HĐND các phường HĐND Thành phố giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/413/HDND-Thanh-pho-giam-sat-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cac-chi-tieu,-nhiem-vu-va-giai-phap-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-nam-2012-cua-quan-Tay-Ho.html HĐND Thành phố giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của quận Tây Hồ Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/402/Hoi-nghi-dai-bieu-Quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-4,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/399/Hoi-nghi-lan-thu-10-Ban-chap-hanh-Dang-bo-Quan-khoa-IV.html Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV Hội nghị toạ đàm về ‘Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND và các Ban của HĐND’ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/389/Hoi-nghi-toa-dam-ve-‘Bien-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-giam-sat-cua-HDND-va-cac-Ban-cua-HDND’.html Hội nghị toạ đàm về ‘Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND và các Ban của HĐND’ Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính sự nghiệp Thành phố nghiệm thu các loại phiếu điều tra năm 2012 trên địa bàn quận http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/385/Ban-chi-dao-Tong-dieu-tra-co-so-kinh-te---hanh-chinh-su-nghiep-Thanh-pho-nghiem-thu-cac-loai-phieu-dieu-tra-nam-2012-tren-dia-ban-quan.html Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính sự nghiệp Thành phố nghiệm thu các loại phiếu điều tra năm 2012 trên địa bàn quận Đoàn công tác Thành phố khảo sát, đánh giá thí điểm thành lập trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/383/Doan-cong-tac-Thanh-pho-khao-sat,-danh-gia-thi-diem-thanh-lap-trung-tam-phat-trien-quy-dat-va-quan-ly-duy-tu-ha-tang-do-thi-quan-Tay-Ho.html Đoàn công tác Thành phố khảo sát, đánh giá thí điểm thành lập trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Tây Hồ Ngày hội việc làm quận Tây Hồ năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/372/Ngay-hoi-viec-lam-quan-Tay-Ho-nam-2012.html Ngày hội việc làm quận Tây Hồ năm 2012 Ban chỉ đạo 197 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 20/12/2011 đến 20/6/2012) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/358/Ban-chi-dao-197-quan-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2012-(tu-ngay-20122011-den-2062012).html Ban chỉ đạo 197 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 20/12/2011 đến 20/6/2012) Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH (khoá XI) về “Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/355/Hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-Phap-lenh-so-34PL-UBTVQH-(khoa-XI)-ve-“Thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-xa,-phuong,-thi-tran”.html Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH (khoá XI) về “Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn” UBMTTQ quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/351/UBMTTQ-quan-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam;-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2012.html UBMTTQ quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Kỳ họp thứ 4 HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/346/Ky-hop-thu-4-HDND-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-2016.html Kỳ họp thứ 4 HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khoá XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/337/Dai-bieu-HDND-Thanh-pho-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-5-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.html Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khoá XIV Hội nghị cán bộ chủ chốt quận quán triệt nội dung Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/318/Hoi-nghi-can-bo-chu-chot-quan-quan-triet-noi-dung-Nghi-quyet--BCH-Trung-uong-Dang-khoa-XI-“Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Dang-hien-nay”.html Hội nghị cán bộ chủ chốt quận quán triệt nội dung Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Phổ biến kế hoạch và hướng dẫn quy định, nội dung các loại phiếu của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/314/Pho-bien-ke-hoach-va-huong-dan-quy-dinh,-noi-dung-cac-loai-phieu-cua-Tong-dieu-tra-co-so-kinh-te,-hanh-chinh-su-nghiep-nam-2012.html Phổ biến kế hoạch và hướng dẫn quy định, nội dung các loại phiếu của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 Hội nghị tọa đàm “Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân và chất vấn của đại biểu HĐND quận” http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/305/Hoi-nghi-toa-dam-“Bien-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-xuc-cu-tri,-tiep-dan-va-chat-van-cua-dai-bieu-HDND-quan”.html Hội nghị tọa đàm “Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân và chất vấn của đại biểu HĐND quận” Đại hội Phật giáo quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/302/Dai-hoi-Phat-giao-quan-Tay-Ho-lan-thu-VII,-nhiem-ky-2012-2017.html Đại hội Phật giáo quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội Hội Cựu Giáo chức quận Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/294/Dai-hoi-Hoi-Cuu-Giao-chuc-quan-Tay-Ho-lan-thu-nhat,-nhiem-ky-2012-–-2017.html Đại hội Hội Cựu Giáo chức quận Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt quận Tây Hồ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/293/Gap-mat-nu-can-bo-chu-chot-quan-Tay-Ho-nhan-ky-niem-Ngay-Quoc-te-Phu-nu-83.html Gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt quận Tây Hồ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Hội nghị triển khai công tác Dân vận, quy chế dân chủ và Tôn giáo quận Tây Hồ năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/283/Hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-Dan-van,-quy-che-dan-chu-va-Ton-giao-quan-Tay-Ho-nam-2012.html Hội nghị triển khai công tác Dân vận, quy chế dân chủ và Tôn giáo quận Tây Hồ năm 2012 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/277/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-nam-2011,-trien-khai-nhiem-vu-nam-2012.html Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 Lễ khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long – Hà Nội và khai trương tuyến ô tô điện du lịch văn hóa – lịch sử Hồ Tây http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/275/Le-khanh-thanh-doi-Rong-gom-Thang-Long-–-Ha-Noi-va-khai-truong-tuyen-o-to-dien-du-lich-van-hoa-–-lich-su-Ho-Tay.html Lễ khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long – Hà Nội và khai trương tuyến ô tô điện du lịch văn hóa – lịch sử Hồ Tây Tổng kết công tác năm 2011 của Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/271/Tong-ket-cong-tac-nam-2011-cua-Ban-chi-dao-197-quan-Tay-Ho.html Tổng kết công tác năm 2011 của Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/257/Ky-hop-thu-3-HDND-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-–-2016-thanh-cong-tot-dep.html Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp Giao ban chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Tây Hồ năm 2012 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/255/Giao-ban-chi-tieu-ke-hoach-Kinh-te---Xa-hoi-va-du-toan-thu,-chi-ngan-sach-quan-Tay-Ho-nam-2012.html Giao ban chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Tây Hồ năm 2012 Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/231/Dai-bieu-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-tiep-xuc-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-3-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.html Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XIV Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2009 – 2011 nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2011) http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/213/Hoi-nghi-tong-ket-phong-trao-nong-dan-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-giai-doan-2009-–-2011-nhan-ky-niem-81-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-Nong-dan-Viet-Nam-(14101930-14102011).html Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2009 – 2011 nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2011) Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/208/Doan-dai-bieu-Quoc-hoi,-don-vi-bau-cu-so-1-tiep-xuc-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-Ky-hop-thu-hai,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII Đại hội đại biểu công đoàn quận Tây Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/207/Dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-quan-Tay-Ho-lan-thu-IV,-nhiem-ky-2011-2016.html Đại hội đại biểu công đoàn quận Tây Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016 Kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011 của quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/203/Ket-qua-cong-tac-phat-trien-kinh-te---xa-hoi,-dam-bao-an-ninh-–-quoc-phong-9-thang-dau-nam-va-nhiem-vu-trong-tam-3-thang-cuoi-nam-2011-cua-quan-Tay-Ho.html Kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011 của quận Tây Hồ Kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 8/2011 của quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/197/Ket-qua-cong-tac-phat-trien-kinh-te---xa-hoi,-dam-bao-an-ninh-–-quoc-phong-thang-82011-cua-quan-Tay-Ho.html Kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 8/2011 của quận Tây Hồ Đoàn Đại biểu Hội đồng quận Jongno, thành phố Seoul, Hàn Quốc đến thăm và làm việc với HĐND quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/182/Doan-Dai-bieu-Hoi-dong-quan-Jongno,-thanh-pho-Seoul,-Han-Quoc-den-tham-va-lam-viec-voi-HDND-quan-Tay-Ho.html Đoàn Đại biểu Hội đồng quận Jongno, thành phố Seoul, Hàn Quốc đến thăm và làm việc với HĐND quận Tây Hồ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII – Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/180/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-va-doan-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIII-–-Don-vi-bau-cu-so-1-tiep-xuc-cu-tri-quan-Tay-Ho-sau-Ky-hop-thu-nhat,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII – Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quận Tây Hồ về chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/177/Hoi-nghi-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-cua-HDND-quan-Tay-Ho-ve-chi-tieu-va-cac-nhiem-vu-trong-tam-phat-trien-kinh-te---xa-hoi,-an-ninh-quoc-phong-6-thang-cuoi-nam-2011.html Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quận Tây Hồ về chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011 Ban chỉ đạo 127 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/165/Ban-chi-dao-127-quan-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam,-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam.html Ban chỉ đạo 127 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Sơ kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận Tây Hồ 6 tháng đầu năm 2011 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/163/So-ket-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-cua-dong-bao-Cong-giao-quan-Tay-Ho-6-thang-dau-nam-2011.html Sơ kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận Tây Hồ 6 tháng đầu năm 2011 Hội nghị chi trả trợ cấp một lần (đợt 3) cho Quân nhân tham gia Kháng chiến chống Mỹ cứu nước http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/159/Hoi-nghi-chi-tra-tro-cap-mot-lan-(dot-3)-cho-Quan-nhan-tham-gia-Khang-chien-chong-My-cuu-nuoc.html Hội nghị chi trả trợ cấp một lần (đợt 3) cho Quân nhân tham gia Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND Thành phố với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XIV http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/152/Hoi-nghi-tiep-xuc-giua-dai-bieu-HDND-Thanh-pho-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho-truoc-ky-hop-thu-2-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND Thành phố với cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XIV Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/148/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIII-va-dai-bieu-HDND-cac-cap,-nhiem-ky-2011-2016.html Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/147/Dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-Quan-Tay-Ho-lan-thu-IV,-nhiem-ky-2011-2016.html Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016 Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/145/Ky-hop-thu-nhat-HDND-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011-2016.html Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 Giao ban Ban chỉ đạo 197 quận tháng 5/2011 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/141/Giao-ban-Ban-chi-dao-197-quan-thang-52011.html Giao ban Ban chỉ đạo 197 quận tháng 5/2011 Công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra công vụ và việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ tại các phường Yên Phụ, Quảng An, Phú Thượng, Xuân La, VPĐKQSDĐ quận. http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/139/Cong-bo-Quyet-dinh-thanh-lap-Doan-Thanh-tra-lien-nganh-thanh-tra-cong-vu-va-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cap-GCNQSDD-tai-cac-phuong-Yen-Phu,-Quang-An,-Phu-Thuong,-Xuan-La,-VPDKQSDD-quan..html Công bố Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra công vụ và việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ tại các phường Yên Phụ, Quảng An, Phú Thượng, Xuân La, VPĐKQSDĐ quận. Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ I HĐND quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/127/Hoi-nghi-lien-tich-chuan-bi-ky-hop-thu-I-HDND-quan-Tay-Ho-khoa-IV,-nhiem-ky-2011---2016.html Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ I HĐND quận Tây Hồ khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Cử tri quận Tây Hồ tích cực tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/123/Cu-tri-quan-Tay-Ho-tich-cuc-tham-gia-ngay-hoi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIII-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2011-2016.html Cử tri quận Tây Hồ tích cực tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/119/Quan-Tay-Ho-to-chuc-Hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-voi-nguoi-ung-cu-Dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIII..html Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Quận Tây Hồ: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 quận Tây Hồ. http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/112/Quan-Tay-Ho--To-chuc-tap-huan,-huong-dan-xay-dung-chuong-trinh-hanh-dong-cua-nu-ung-cu-vien-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2011-–-2016-quan-Tay-Ho..html Quận Tây Hồ: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 quận Tây Hồ. Tổng kết các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/111/Tong-ket-cac-hoat-dong-chao-mung-Dai-le-ky-niem-1000-nam-Thang-Long-–-Ha-Noi.html Tổng kết các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Dân sinh Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/110/Phuong-an-chuyen-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly,-kinh-doanh,-khai-thac-cho-Dan-sinh-Quang-An,-phuong-Quang-An,-quan-Tay-Ho.html Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Dân sinh Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hà nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá XII. http://tayho.gov.vn/portal/vi/News-details/141/109/Dai-bieu-Quoc-Hoi-Thanh-pho-Ha-noi-tiep-xuc-voi-cu-tri-quan-Tay-Ho,-huyen-Tu-Liem-truoc-ky-hop-thu-9,-Quoc-Hoi-khoa-XII..html Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hà nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá XII.